НОВИТЕ БУДИТЕЛИ
Нoвите будители - Условия за участие

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА НОВИТЕ БУДИТЕЛИ

1. Провеждането и участието в кампанията на NEWS7 "НОВИТЕ БУДИТЕЛИ" се извършва в съответствие с правилата и условията на кампанията, посочени по-долу.

2. Играта е валидна от 7 март и продължава до 12 май 2014 г. (за първи етап – избиране на финалисти от всеки регион) и от 12.05 до 02.06.2014г. (за втори етап – обявяване на победител в кампанията)

3. Участие в играта може да вземе всеки, който отговаря на условията за участие и след приемане на настоящите Правила.

4. В кампанията може да участва всеки преподавател, започнал трудовия си стаж в основно или средно държавно училище не по-късно от 01.03.2014 г. Кандидатите трябва да са родени след 01.01.1984 г.

5. Участието се извършва след попълване на регистрирационна форма, поместена на www.news7.bg. Всяко лице, което участва в избирането може да гласува за своя фаворит само веднъж.
5.1. В случай, че в процеса на конкурса се установят повече от един подадени гласа от едно и също лице, Организаторът има право да дисквалифицира гласовете, надвишаващи правото на лицето да гласува. 
5.2. В случай, че в процеса на конкурса се получат данни, възбуждащи основателни съмнения за автентичността на получените гласове (голям брой гласувания от един и същи IP адрес, множество еднакви данни на различни акаунти и др.), Организаторът има правото да дисквалифицира гласовете, чието подаване буди основателно съмнение за заобикаляне на правилата на настоящия конкурс.

6. Подробно попълнена регистрационна форма, може да бъде изпратена както лично от преподавателите, така и от техни близки, роднини, ученици и други.

7. С попълване на регистрационната форма на www.news7.bg се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Общи условия и Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните си при регистрацията.

8. Регистрацията и участието в кампанията са безплатни и не са обвързани с покупка.

9. За участие в кампанията са необходими: правилна и пълна регистрация.

10. След попълване на регистрационната форма, в зависимост от местонахождението на училището, в което преподават, участниците ще бъдат групирани в шест отделни региона, съгласно шестте планови икономически региони в България, а именно - Северозападен регион, Северен-централен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион, Южен-централен регион, Югозападен регион.

11. В първият етап на кампанията, от всеки регион ще бъде определен по един финалист, на базата на най-голям брой събрани гласове на www.news7.bg

12. Във втория етап на кампанията, отново чрез вот на www.news7.bg, от финалистите ще бъде излъчен един победите, събрал най-много гласове на www.news7.bg

13. Организаторите от Балкан Българска Телевизия ЕАД предоставят наградата, която е парична награда, равняваща се на едногодишното нетно възнаграждение на победителят от кампанията, платимо на 12 равни вноски в рамките на една година. Данъчно-осигурителните вноски са в тежест на наградения.

14. Организаторът поема ангажимента да се свърже с печелившият финалист. Имената му ще бъдат обявени на www.news7.bg. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденияте обективно възпрепятстван да получи наградата. Победителят на голямата награда поема отговорността до 13.00 ч. на 6.06.2014 да потвърди на office@news7.bg, че приема наградатаи да се яви лично в NEWS7 за удостоверяване на неговата самоличност, да предостави банкова сметка, на която да бъде превеждана наградата ежемесечно, както и служебна бележка от неговия работодател, удостоверяващ размера на неговия месечен доход.

15. Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с наградените, поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от наградените е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

16. Ако спечелилият наградатане се яви или се откаже от ползването й до 6 юни, той губи правото си на наградата и Организаторът имат право да обяви за победител лицето, класирано на второ място, посредством вота на www.news7.bg .

17. С попълването и изпращането на регистрационната форма, Участниците безусловно отстъпват на Организатора правото да публикува или излъчва снимки и видео материали с тяхно участие, както и цялата информация от формата за регистриране, без допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на действащото законодателство.

18. Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса или да промени неговите правила по всяко време и без предупреждение.

19. Финалистите от първият етап на кампанията, ще бъдат обявени на www.news7.bg на 12.05.2014, а победителят ще бъде обявен на www.news7.bg на 02.06.2014г.

НАГРАДАТА
Спечели: ЕДНОГОДИШНА ЗАПЛАТА